JÖVEDELEMROBBANTÁS  és  MAKE MORE MONEY

Általános szerződési feltételek

 

A jelen szerződési feltételrendszer tartalmazza a moneyexplosion.me online rendszer használatának általános feltételeit az alábbiak szerint:

1. A moneyexplosion.me és jovedelemrobbantas.hu online rendszer célja

A megoldásrendszer célja, hogy a felhasználói számára biztosítson az elérhető legmodernebb eszközökkel passzív jövedelem generálást, a hálózatépítés eszközeinek XXI. századi megvalósításával és a lehető legmagasabb fokú automatizálással.

 

2. A program webcímei

https://www.moneyexplosion.me

https://www.jovedelemrobbantas.hu

 

3. A program üzemeltetőjének (továbbiakban Üzemeltető) adatai

Az Üzemeltető neve: ME Automated Flow International Ltd.
Székhelye: 77 High Street, Littlehampton, England, BN17 5AG
Cégjegyzék száma:  07301885 (England and Wales)

 

4. Kapcsolattartó adatai

Név, titulus: Gonosz Sándor Igazgató
Telefon
: +36205743795
E-mail:  info@jovedelemrobbantas.hu valamint sandor@moneyexplosion.me 

 

5. Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció, feliratkozás, illetve vásárlás során a felhasználó, ha a program szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen szerződés feltételeit, amit a megrendelési űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. A feltételek elfogadása esetén a jelen szövegezés szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a felhasználó között. A szerződést az Üzemeltető külön elektronikus levélben kiküldi a felhasználó által megadott adatokkal kiegészítve.

Ha a felhasználó a szerződés feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a program szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem, valamint nem tarthat igényt a programból származó jövedelmekre, juttatásokra sem.

 

6. A szerződés létrejötte

Ha a felhasználó megrendelést küld a program felületein vagy e-mailben kiküldött személyes linken keresztül, és az Üzemeltető a megrendelést e-mailben visszaigazolja, távollévők között létrejövő szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a program Üzemeltetője között. 

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés, írásban megkötött szerződésnek minősül és arra az Üzemeltető országa szerinti polgári jog az irányadó, függetlenül a felhasználó lakcímétől. A szerződésre a jelen szerződési feltételek rendelkezései vonatkoznak. Jelen szerződést a későbbi szerződési feltételek változása nem érinti, a szerződéskori állapot a mérvadó.

6.1 A szerződés nyelve

A szerződés magyar nyelven jön létre, elektronikus formában, a rendszer automatikusan tárolja a szerződéskötés időpontjával és a szerződéskötést kezdeményező IP címmel együtt. A felhasználó számára elektronikus úton hozzáférhető minden korábbi verzió is. A felhasználó a szerződés tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. Az elektronikus szerződéskötés a felek aláírása nélkül is érvényes!

6.2 Fenntartott jogok

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja, vagy visszautasítsa a felhasználóval a szerződéskötést, ha az sérti az üzleti, vagy magán érdekeit. Az moneyexplosion.me és a jovedelemrobbantas.hu programja magyar felhasználók részére magyar nyelven fut. A program képzései és szolgáltatásai kiemelten a felhasználó olyan saját online tevékenységének felépítését és működtetését segíti elő, amely részére stabil passzív bevételt képes biztosítani.

 

7. A működési modell lényeges tulajdonságai

A program működési modellje online, automatizált folyamatok működtetése és ezeken keresztül a MyWorld cégcsoport biztosította jövedelemlehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása.

7.1 Képzési rendszer

A folyamat feladatait és a telefonos és online marketing tudásanyagát valamint az ezekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat, illetve partnercégeink felületei használatának oktatását fedi le.  

7.2 Ajánlói rendszer

Az üzemeltető biztosítja, hogy követhető módon azonosítva és rögzítve legyen az ajánló személye az új érdeklődők megszólítása során, így a létrejött megrendelések után járó juttatások követhetőek.

7.2.1 Ajánlói rendszer jutalékai

Az ajánlói rendszerben részt vevő tagok jogosultak a közvetlen ajánlásukra csatlakozottak vásárlásai után 15% jutalékra. Jutalék kifizetésre a Felhasználók kizárólag a megfizetett díjak által lefedett időszakra vonatkoztatva tarthatnak igényt. A díjjal rendezett időszak lejárata után az addig fel nem vett jutalékok a díjjal nem rendezett időszakban már nem követelhetőek!

7.2.2 A jutalékfizetés egyéb feltételei

Az Üzemeltető 100€ feletti összegnél vállal kiutalást.

7.3 Statisztikai rendszer

Az online folyamatok legfontosabb adatainak követhetőségét biztosítjuk a felhasználó részére. A statisztikai felülethez szükséges jelszót a Felhasználó adja meg, és azt bármikor önállóan tudja módosítani.

7.4 Automatizációs rendszer

Az üzemeltető a lehetőségekhez mért automatizálást megvalósítja és folyamatosan fejleszti. Az automata rendszert partnereink díj ellenében tudják használni, amely díjak biztosítják a rendszer stabil működését, fenntartási költségeit és a rendszert kiszolgáló egyéb munkavállalók költségeit is. A díjak mértéke függ a díjfizetési rendszerességtől és a választott nyelvek számától is. A díjak konkrét mértékét a megrendelési felület a megrendelés beállításai alapján tartalmazza.

 

8. Árak, egyéb kondíciók

 

A közzétett árak minden esetben a fizetendő ÁFA-val növelt bruttó árak (az esetleges ÁFA mentességet a számla tartalmazza). Szállítási költség a program során nem merül fel, a szolgáltatás elektronikus úton érhető el. 

A rendszer használatáért fizetendő díj elsősorban bankkártyás fizetéssel rendezhető, teljesítés után kiállított számla ellenében. Kivételes esetben az Üzemeltető biztosíthat egyéb fizetési felületeket, megoldásokat is.

9. Szerződés-hosszabbítás

Az Üzemeltető a megrendelt szolgáltatáscsomag által meghatározott lejárati időpont előtt 10, 5 és 3 naptári nappal értesíti a felhasználót a szolgáltatáscsomag meghosszabbításáról. Amennyiben a felhasználó a díjjal rendezett időszak utolsó munkanapjáig (bankkártyás fizetés esetén az utolsó naptári napjáig) nem rendeli meg a szolgáltatás valamelyik csomagját, úgy a lejárat után az ajánlói linkjére érkező érdeklődők csatlakoztatása az Üzemeltető jogkörébe kerül át.

 

Ha a szerződés a jelen ÁFF-ben leírt 12.1 és 12.2 pontok alapján szűnik meg, az elszámolás biztosítására az üzemeltető a Felhasználó korábban keletkezett, de még ki nem fizetett jutalékait jogosult visszatartani és a Felhasználó által okozott esetleges károk enyhítésére felhasználni.

 

A rendszer szerteágazó tevékenységet szolgál ki, ennek megfelelően az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen általános szerződéstől eltérő egyéni szerződéseket kössön. Ilyen esetben az egyedi szerződésben rögzített feltételeket kell betartani.

 10. Szállítás

A program jellegénél fogva nem igényel szállítást.

11. Elállási jog

A magyar felhasználókra vonatkozó, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bek. m) pontja szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát “a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

 

12. Szerződés megszűnése

A szerződés az alábbi módokon szűnhet meg

12.1

A szerződés határozott lejárati időpontját elérve, a felhasználó határidőben történő normál felmondása esetén. Ebben az esetben a szerződés a díjfizetéssel lefedett időszak utolsó napján szűnik meg. Ez közös megegyezésnek minősül.

12.2

A felhasználó a 9. pont szerinti, szerződéshosszabbításról szóló értesítésre nem reagál, és újabb időszakra nem rendeli meg egyik szolgáltatáscsomagot sem. Ebben az esetben az üzemeltető jogosult a partner jutalékait visszatartani és azt az elszámolásban felhasználni. 

12.3

A Felhasználó a jelen szerződést lényegi pontjaiban olyan szinten sérti meg, ami az üzemeltető számára jelentős hátrányt okoz, vagy egyenesen jogszabályokba ütközik. Ebben az esetben az üzemeltető jogosult azonnali szerződésbontásra, indoklás és a partner tájékoztatása mellett.

 

Jelen szerződéssel szabályozott tevékenységek során partner köteles olyan gondossággal eljárni a birtokába jutott személyes vagy egyéb adatok kezelése során, ami az üzemeltető jogos érdeke, és amit magyar és nemzetközi törvények is előírnak. Az üzemeltetővel kapcsolatos minden információ üzleti titokként kezelendő, az ügyfelek által átadott adatok a GDPR szabályrendszer alapján kezelendőek, harmadik félnek nem adhatóak át.

 

 

Érvényesség kezdete: 2019. november 25.

 

Utolsó frissítés: 2019. november 25.